کارنامه کنکور – کارنامه قبولی کنکور انسانی

کارنامه های قبولی کنکور انسانی ۱۳۹۹

کارنامه های سهمیه منطقه ۱

 • کارنامه رتبه ۴ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی حقوق تهران
4منطقه1
 • کارنامه رتبه ۱۵ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی حقوق بهشتی
کارنامه رتبه 15 منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی حقوق بهشتی
 • کارنامه رتبه ۴۰ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی روانشناسی تهران
کارنامه رتبه 40 منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی روانشناسی تهران
 • کارنامه رتبه ۴۳ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی مدیریت مالی تهران
کارنامه رتبه 43 منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی مدیریت مالی تهران
 • کارنامه رتبه ۶۹ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی روانشناسی بهشتی
کارنامه رتبه 69 منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی روانشناسی بهشتی
 • کارنامه رتبه ۱۳۸ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی علوم سیاسی تهران
کارنامه رتبه 69 منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی روانشناسی بهشتی
 • کارنامه رتبه ۱۹۶ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی حقوق علامه طباطبایی
کارنامه رتبه 196 منطقه ۱ سال 138 قبولی حقوق علامه طباطبایی

کارنامه های سهمیه منطقه ۲

 • کارنامه رتبه ۵ منطقه ۲ سال ۹۹  قبولی حقوق تهران

 

5منطقه2
 • کارنامه رتبه ۱۶ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی حقوق تهران
کارنامه رتبه 16 منطقه 2 سال قبولی حقوق تهران
 • کارنامه رتبه ۵۹ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی روانشناسی بهشتی
کارنامه رتبه 45 منطقه 2 سال قبولی حقوق تهران
 • کارنامه رتبه ۱۲۲ منطقه ۲ سال ۹۹  قبولی حقوق علامه طباطبایی
122منطقه2
 • کارنامه رتبه ۱۲۴ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی مدیریت بازرگانی تهران
کارنامه رتبه 124 منطقه 2 سال قبولی مدیریت بازرگانی تهران
 • کارنامه رتبه ۱۶۴ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی حسابداری تهران
164منطقه2
 • کارنامه رتبه ۱۹۴ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی روانشناسی الزهرا
کارنامه رتبه 194 منطقه 2 سال قبولی روانشناسی الزهرا
 • کارنامه رتبه ۲۰۰ منطقه ۲ سال ۹۹ قبولی حقوق شیراز
کارنامه رتبه 200 منطقه 2 سال قبولی حقوق شیراز

کارنامه های سهمیه منطقه ۳

 • کارنامه رتبه ۸ منطقه ۳ سال ۹۹ قبولی حقوق تهران
8منطقه3
 • کارنامه رتبه ۲۳ منطقه ۳ سال ۹۹ قبولی حقوق بهشتی
کارنامه رتبه 23 منطقه 3 سال 99 قبولی حقوق بهشتی
 • کارنامه رتبه ۷۳ منطقه ۳ سال ۹۹ قبولی روانشناسی الزهرا
کارنامه رتبه 73 منطقه 3 سال 99 قبولی روانشناسی الزهرا
 • کارنامه رتبه ۱۹۳ منطقه ۳ سال ۹۹ قبولی حقوق شیراز
کارنامه رتبه 112 منطقه 3 سال 99 قبولی حقوق تهران
 • کارنامه رتبه ۱۱۲ منطقه ۳ سال ۱۹۳ قبولی حقوق شیراز
193منطقه3