کارنامه های قبولی کنکور ریاضی ۱۳۹۹

کارنامه های سهمیه منطقه ۱
 • کارنامه رتبه ۸ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر شریف
کارنامه رتبه 8 منطقه 1 سال 99 قبولی کامپیوتر شریف
 • کارنامه رتبه ۱۳ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی برق شریف
کارنامه رتبه 13 منطقه 1 سال 99 قبولی برق شریف
 • کارنامه رتبه ۲۹ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی عمران شریف
کارنامه رتبه 29 منطقه 1 سال 99 قبولی عمران شریف
 • کارنامه رتبه ۴۰ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر تهران
کارنامه رتبه 40 منطقه 1 سال 99 قبولی کامپیوتر تهران
 • کارنامه رتبه ۴۴ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی مکانیک شریف 
کارنامه رتبه 44 منطقه 1 سال 99 قبولی مکانیک شریف
 • کارنامه رتبه ۵۳ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی معماری شهید بهشتی
کارنامه رتبه 53 منطقه 1 سال 99 قبولی معماری شهید بهشتی
 • کارنامه رتبه ۵۸ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی صنایع شریف
کارنامه رتبه 58 منطقه 1 سال 99 قبولی صنایع شریف
 • کارنامه رتبه ۹۸ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر تهران
کارنامه رتبه 98 منطقه 1 سال 99 قبولی کامپیوتر تهران
 • کارنامه رتبه ۱۳۲ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر امیرکبیر
132منطقه1
 • کارنامه رتبه ۱۵۹ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی برق تهران
159منطقه1
 • کارنامه رتبه ۲۳۵ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی عمران تهران
235منطقه1
 • کارنامه رتبه ۲۹۹ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی فیزیک شریف
299منطقه1
 • کارنامه رتبه ۴۰۱ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی شیمی شریف
401منطقه1
 • کارنامه رتبه ۴۱۸ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر علم و صنعت
کارنامه رتبه 418 منطقه 1 سال 99 قبولی کامپیوتر علم و صنعت
 • کارنامه رتبه ۴۶۶ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی کامپیوتر شهیدبهشتی
کارنامه رتبه 466 منطقه 1 سال 99 قبولی کامپیوتر شهیدبهشتی
 • کارنامه رتبه ۴۸۷ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی هوافضا شریف
487منطقه1
 • کارنامه رتبه ۵۶۶ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی صنایع تهران
566منطقه1
 • کارنامه رتبه ۹۲۰ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی متالوژی شریف
کارنامه رتبه 920 منطقه 1 سال 99 قبولی متالوژی شریف
 • کارنامه رتبه ۹۷۴ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی مهندسی پزشکی امیرکبیر
کارنامه رتبه 974 منطقه 1 سال 99 قبولی مهندسی پزشکی امیرکبیر
 • کارنامه رتبه ۱۰۰۰ منطقه ۱ سال ۹۹ قبولی مهندسی معماری تهران
کارنامه رتبه 1000 منطقه 1 سال 99 قبولی مهندسی معماری تهران