حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته زیست سلولی مولکولی کنکور ۹۹

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته زیست سلولی مولکولی کنکور ۹۹

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی ۹۹ می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته زمین شناسی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه لازم برای قبولی رشته زیست سلولی مولکولی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۷۹۹ ۵۰۶۷ ۴۵۹۴

 

زیست سلولی مولکولی

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۳۰۹ ۶۸۰۱ ۱۱۶۸۵

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۴۶۵ ۱۳۱۰۳ ۱۹۴۷۶

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه علم و فرهنگ کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه علم و فرهنگ

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۱۹۹۹ ۳۲۳۴۹ ۲۳۷۰۱

 

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه سمنان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه سمنان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۵۱۹۰ ۵۱۶۶۵ ۳۲۵۹۰

زیست سلولی مولکولی

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۵۷۷۷ ۲۲۴۲۶

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۰۰ ۷۸۰۰ ۸۵۰۰

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۴۱۴ ۱۳۰۳۶ ۲۱۱۴۰

 

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه گیلان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه گیلان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۶۵۱ ۲۶۴۸۴ ۳۲۹۰۰

آخرین رتبه قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه مازندران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی زیست شناسی سلولی مولکولی دانشگاه مازندران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۲۵۷۵ ۲۸۹۰۲ ۲۸۹۵۸