حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته گفتار درمانی کنکور ۹۹

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی ۹۹ می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته گفتار درمانی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته گفتار درمانی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۷۵ ۶۰۹۷ ۴۳۰۶

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه ایران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه ایران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۵۲۷ ۶۵۹۵ ۳۱۵۵

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه سمنان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه سمنان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۵۲۳ ۸۳۰۲

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته گفتار درمانی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۸۸۱۱ ۶۵۹۳

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته گفتار درمانی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۹۲۵۷ ۶۴۶۲

آخرین رتبه قبولی گفتار درمانی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی گفتار درمانی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۳۸۹۹ ۸۶۵۸ ۶۷۵۹

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته گفتار درمانی کنکور ۹۹