حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته شیمی کنکور ۹۹

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته شیمی کنکور ۹۹

در این مقاله به بررسی آخرین رتبه قبولی شیمی ۹۹ می پردازیم و آخرین نفراتی که در رشته شیمی در دانشگاه های مختلف قبول شدند، چه رتبه ای به دست آوردند.

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه تهران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه تهران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۹۱۴ ۱۴۶۳۶ ۹۶۹۰

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه شهید بهشتی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه شهید بهشتی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۶۸۲۸ ۱۵۳۱۵

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته شیمی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه الزهرا کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه الزهرا

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۸۹۱ ۲۶۹۰۷ ۲۸۷۹۴

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه خوارزمی کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه خوارزمی

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۹۰۱ ۲۴۵۰۷ ۹۵۰۴

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته شیمی کنکور ۹۹

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه شریف کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه شریف

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۹۷ ۸۱۶۰ ۱۲۴۹۳

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه قزوین کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه قزوین

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۹۷ ۸۱۶۰ ۱۲۴۹۳

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه سمنان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه سمنان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۴۱۹۷ ۸۱۶۰ ۱۲۴۹۳

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه اصفهان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه اصفهان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۲۵۴۲۵ ۲۹۵۴۱ ۲۴۹۰۴

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه شیراز کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه شیراز

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۷۱۸ ۱۹۹۹۵ ۳۶۶۳۹

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه مشهد کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه مشهد

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۷۵۴ ۲۹۰۴۳ ۲۴۴۳۵

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه گیلان کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه گیلان

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۷۵۴ ۲۹۰۴۳ ۲۴۴۳۵

آخرین رتبه قبولی شیمی دانشگاه مازندران کنکور ۹۹

رتبه لازم برای قبولی شیمی دانشگاه مازندران

آخرین رتبه قبولی منطقه ۱ آخرین رتبه قبولی منطقه ۲ آخرین رتبه قبولی منطقه ۳
۱۱۷۵۴ ۲۹۰۴۳

۲۴۴۳۵

 

 

حداقل رتبه قبولی لازم برای رشته شیمی کنکور ۹۹