تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

  تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

تصور کنید سفری  پیش رو دارید و برای انتخاب وسیله، اولویت اول شما زمان است. در بین وسایل نقلیه، هواپیما کمترین زمان را برای رسیدن شما به مقصد داراست.

 

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI نیز مانند وسایل سفر هستند و اگر به درستی به آن ها توجه کنید، شما را راحت تر وسریع تر به شکوفایی راهنمایی می کنند. اما فراموش نکنید که اتوبوس و قطار هم شما را به مقصد می رساند، اما دیرتر.

در این آزمون برون گرایی (E) در مقابل درون گرایی (I) و افراد حسی (S) در مقابل افراد شهودی (N) ، همچنین افراد تفکری (T) در مقابل احساسی (F) و افراد قضاوتی (J) در مقابل ادراکی (P) قیاس شده اند.

تیپ های شخصیتی آزمون MBTI

ابتدا ویژگی های هر یک از ابعاد شخصیت ها را به اختصار توضیح می دهیم.

ویژگی های تیپ شخصیتی برونگرا (E) 

 • از اینکه با دیگران باشند انرژی می گیرند.
 • میخواهند کانون توجه باشند.
 • با صدای بلند فکر می کنند.
 • شناختن آن ها ساده است.
 • بیش از آنکه گوش دهند، حرف میزند.
 • با اشتیاق ارتباط برقرار می سازند.
 • به سرعت جواب می دهند.
 • به اشخاص دیگر توجه دارند.
 • به فعالیت های مختلفی علاقه مندند.
 • آشنایان فراوان دارند.
 • با اشخاص جدید به راحتی دوست می شوند.
 • مدام از خود می پرسند « چگونه می توانم در این موقعیت تاثیر بگذارم ؟ »
 • اگر نمی دانید که یک برونگرا چه می گوید، حتما گوش نداده اید. زیرا او به شما خواهد گفت به چه موضوعی فکر می کند.
 • برونگرا نظرات خود را بیرون بررسی می کند.
 • برونگرا سطح توجه دارد.

 

ویژگی های تیپ شخصیتی درونگرا (I) 

 • از اینکه با خود باشند انرژی می گیرند.
 • نمی خواهند کانون توجه باشند.
 • موضوعات را با ذهن خود ارزیابی می کنند.
 • شناخت آن ها مشکل است.
 • بیش از آنکه حرف بزنند، گوش می دهند.
 • اشتیاقشان را برای خود نگه می دارند.
 • ابتدا فکر کرده و بعد جواب می دهند.
 • از تنهایی لذت می برند.
 • می خواهند قبل از اینکه دنیا را تجربه کنند، آن را بشناسند.
 • با خود مشغله ذهنی فراوان دارند.
 • روابط اجتماعی را در سطح محدود دوست دارند.
 • محتاط و بسته عمل می کنند.
 • در پیدا کردن دوست و آشنا تدریجی عمل می کنند.
 • اگر نمی دانید یک درونگرا چه می گوید، سوال نکرده یا دنبال جواب نیامده اید.
 • درونگرا برای اینکه حرف بزند، ابتدا باید مکث کند. زیرا در سکوت فکر کردن را ترجیح می دهد.
 • درونگرا نظراتش را درون خودش پخته می کند.

با شخصیت درونگرا و برونگرا بیشتر آشنا شوید.

ویژگی های تیپ شخصیتی حسی (S) 

 • به آنچه مطمئن و منسجم است، اعتماد می کنند.
 • درصورتی از ایده های جدید استقبال میکنند که قابلیت اجرایی داشته باشد.
 • به واقع گرایی و عقل سلیم بها می دهند.
 • دوست دارند از مهارت های موجود استفاده کنند.
 • به عملی بودن پیشنهاد و جزییات آن توجه دارند.
 • اطلاعات را به شیوه قدم به قدم ارائه می دهند.
 • به زمان حاضر توجه دارند.
 • اطلاعات را از طریق حواس ۵گانه جمع آوری می کنند.
 • برای آن ها آنچه قابل اندازه گیری است مهم است.
 • اکنون و حال برای آن ها مهم است.
 • به موقعیت و شرایط نگاه می کنند و می خواهند از آنچه در جریان است دقیقا آگاه باشند.
 • حقایق را می بینند وبه خاطر می سپارند.
 • یک فرد حسی، از روش عملی تری استفاده می کند و مسئله را عملی تر حل می کند. مثلا برای راه اندازی یک دستگاه، دفترچه اش رامی خواند.

 

ویژگی های تیپ شخصیتی شهودی (N) 

 • به الهام و استباط توجه دارند.
 • برای نوآوری و تخیل بهای فراوانی قائل هستند.
 • دوست دارند مهارت های جدید را بیاموزند، ولی وقتی تسلط پیدا کرند کسل می شوند.
 • ازاستعاره و قیاس به میزان فراوان استفاده می کنند.
 • به اطلاعات دقیق توجه ندارند.
 • به آینده توجه دارند.
 • به معانی روابط احتمالات مبنی بر حقایق، بیش از خود حقایق توجه دارند.
 • از حس ششم خود (شم)، بیش ازحواس۵گانه استفاده می کنند.
 • فاصله بین سطور را می خوانند ودر همه چیزها معنا پیدا می کنند.
 • به تخیل و تصور بها می دهند و به الهام و حرف دلشان احترام می گذارند.
 • دوست دارند حوادث را پیش بینی کنند و به نسبت، به تغییردادن شرایط راغب هستند.
 • به تصویر بزرگ می اندیشند.
 • یک فرد شهودی به حس جهت یابی خود اعتماد کرده و کمتراز نقشه استفاده می کند.
 • به آینده فکرمی کنند و بیشتربرای تغییر آمادگی دارند.

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

ویژگی های تیپ شخصیتی فکری (T) 

 • در زمینه تصمیم گیری تحلیل های آن ها شخصی است.
 • برای منطق، عدالت و انصاف بهای فراوان قائل اند. اما برای همه یک استاندارد را رعایت می کنند.
 • به طور طبیعی عیب و ایرادها را می بینند و انتقاد می کنند.
 • ممکن است بی ترحم، غیرحساس وبی توجه به حساب آیند.
 • معتقدند احساسات تنها زمانی متغیر است که منطقی باشد.
 • تحت تاثیر میل به موقعیت انگیزه پیدا می کنند.
 • تصمیماتی را می پذیرند که به لحاظ منطقی معنی دار باشد.
 • درجریان تصمیم گیری، عینی و تحلیلی هستند.
 • با تحلیل و سبک و سنگین کردن شرایط تصمیم می گیرند.

ویژگی های تیپ شخصیتی احساسی (F)

 • به هم دلی و هماهنگی بها می دهند و به استثنا برقاعده توجه دارند.
 • به طور طبیعی علاقه به راضی کردن دیگران دارند و به راحتی امتنان و تشکر خود را نشان می دهند.
 • ممکن است بیش از اندازه احساسی و عاطفی ارزیابی شوند.
 • تحت تاثیر میل به قدردانی شدن، انگیزه پیدا میکنند.
 • با توجه به بهایی که برای احساسات قائل اند تصمیم می گیرند.
 • به همدلی و مهربان بودن افتخار می کنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی قضاوتی (J)

 • از اخلاق کاری برخوردارند؛ اول کار، بعد بازی.
 • هدف هایی را در محل کار برای خود درنظرمی گیرند تا به موقع به آن ها برسند.
 • ترجیح می دهند بدانند که چه می کنند.
 • محصول گراهستند(به تمام شدن کارتاکید می ورزند.)
 • ضرب الاجل ها را جدی می گیرند.
 • در نظم و ترتیب خاصی کار می کنند.
 • اگر کارشان ساختار کافی داشته باشد، راضی ترند.
 • دوست دارند زندگی را کنترل کنند.
 • دوست دارند به ختم مقاله برسند و پرونده را ببندند.
 • دنیای منظم و برنامه ریزی شده را می پسندند.
 • به ساختاری علاقه مندند که سریع بوده و میانه و پایان داشته باشد.
 • دوست دارند کنترل امور را به دست گیرند.
 • تصمیم گیری را دوست دارند.
 • دوست دارند موضوعات نصفه و نیمه را به پایان برسانند.
 • خودشان را به راحتی تطبیق نمی دهند.
 • شگفت زده شدن را دوست دارند.

ویژگی های تیپ شخصیتی ادراکی (P) 

 • به بازی توجه دارند؛ اول لذت ببر، بعد کار کن.
 • با توجه به دریافت اطلاعات جدید، هدف هایشان را تغییر می دهند.
 • فرایندگرا هستند (به اینکه کار چگونه انجام می شود تاکید می ورزند.)
 • ضرب الاجل را انعطاف پذیر می دانند.
 • آزادی را دوست دارند.
 • ترجیح می دهند انعطاف پذیر باشند.
 • نگرشی دریافت کننده دارند.
 • وقتی مجبور به تصمیم باشند، احساس تنش می کنند.
 • آنها به انتها رسیدن را دوست ندارند و ترجیح می دهند گزینه های مختلف را دریافت کنند.
 • دوست دارند دردنیای انعطاف پذیر زندگی کنند.
 • خود را با موقعیت های جدید و تغییرات تطبیق می دهند.
 • تصمیم گیری را به عقب می اندازند.
 • دوست دارند قضاوت را تا حد امکان به عقب بیاندازند.
 • در تمامی زمینه های زندگی از اتفاقات غیرمنتطره لذت می برند.
 • همزمان به چند کار و چند نامه رسیدگی می کنند.

 انتخاب رشته اصولی با موسسه یک شو  

تیپ های شخصیتی و انتخاب شغل

همه ما استیو جابز را می شناسیم. یک فرد درونگرای حسی با تصمیمات منطقی که علاقه شدید به ریسک و هیجان دارد. همانطور که در جدول پیشنهادهای شغلی تیپ های شخصیت ISTP ملاحظه می کنید، پیشنهادهای شغلی بسیار شبیه به کار اوست. بنابراین اگر در انتخاب رشته ها به تیپ های شخصیتی خود توجه کنید، می توانید در رشته هایی وارد شوید که در آن ها دارای استعداد و توانایی بیشتری هستید و در این صورت سریع تر به نتایج ویژه می رسید.

زمان اعلام نتایج کنکور ۱۴۰۰