تصاویر آزمون های حضوری

ده هزار نفر در طی دو سال در آزمون هوش موسسه پرورش هوش و استعداد بهشتی (یک شو) به منظور استعداد یابی و بهره مندی از خدمات این موسسه شرکت کردند که این تصاویر گوشه ای از آزمون های این موسسه در دانشگاه های بزرگ کشور می باشد.

نوبت به شما هم میرسد