برنامه کلاس آنلاین

درس روز  استاد ساعت
علوم متوسطه اول ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

دکتر منتظری ۱۵:۳۰ الی ۱۷
ریاضی متوسطه اول ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

دکتر آذین ۱۵:۳۰ الی ۱۷
زیست یازدهم  

۲۸ اردیبهشت ۹۹

 

دکتر مقدم تا دقایقی دیگر
حسابان یازدهم  

۲۵ اردیبهشت ۹۹

۳۰ اردیبهشت ۹۹

 

دکتر درگی ۱۷ الی ۱۸:۳۰
هندسه یازدهم ۲۷ اردیبهشت ۹۹ مهندس پیام  ۱۷ الی ۱۸:۳۰
ریاضی تجربی یازدهم ۲۶ اردیبهشت ۹۹

۳۱ اردیبهشت ۹۹

دکتر درگی ۱۷ الی ۱۸:۳۰
فیزیک یازدهم ۶ اردیبهشت ۹۹ مهندس پرندوست ۱۷ الی ۱۸:۳۰
شیمی یازدهم  ۲۹ اردیبهشت ۹۹

۲ خرداد ۹۹

۳ خرداد ۹۹

دکتر نعمانی ۱۷ الی ۱۸:۳۰
زیست دوازدهم حضوری در موسسه دکتر سهرابی
فیزیک دوازدهم حضوری در موسسه مهندس سادات

 

 

 

 

دقت داشته باشید فقط در زمان مشخص شده مناسب با مقطع خود وارد کلاس شوید

برای ورود به کلاس اینجا کلیک کنید