آخرین رتبه قبولی های رشته دندانپزشکی سراسری ۹۸ بهمراه کارنامه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۸ :  رشته دندانپزشکی از زیرمجموعه های کنکور تجربی در انتخاب رشته کنکور سراسری است . طبق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ، پذیرش در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های دولتی روزانه ، ظرفیت مازاد و پردیس خودگردان صورت می گیرد .

 

دانشگاه های دولتی روزانه پذیرنده رشته دندانپزشکی در کنکور سراسری ۹۸ – ۹۹

 آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۹  »  دانشگاه های سراسری معروف که در دوره روزانه در رشته دندانپزشکی پذیرش دانشجو دارند شامل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی , علوم پزشکی تهران , علوم پزشکی ایران , علوم پزشکی اصفهان , علوم پزشکی تبریز , علوم پزشکی شیراز , علوم پزشکی البرز – کرج , علوم پزشکی اردبیل و … می باشند .
به کلیه داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در انتخاب رشته تجربی هستند توصیه می شود که دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۸ را مطالعه نمایند تا لیست رشته ها و دانشگاه هایی که در انتخاب رشته ۹۸ دانشگاه های سراسری پذیرش دارند را مشاهده کنند.آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۹ /

انتخاب رشته کنکور 1400

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری ۹۸ روزانه در منطقه یک

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۹  »  در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه ۱ در این بخش اضافه شده است.آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۸/

رتبه کشوری رتبه درسهمیه محل سکونت (شهر) دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
۳۴۵ ۱۱۴ تهران  علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه اول ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۷۰
۴۳۱ ۱۴۷ مشهد علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه دوم ۹۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۳۰ ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰
۵۳۷ ۱۷۸ تهران علوم پزشکی تهران ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۸۰ ۹۰ ۸۰
۱۲۵ ۳۵۳ تهران علوم پزشکی اصفهان ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰
۱۲۷۶ ۳۸۹ شیراز علوم پزشکی شیراز ۷۰ ۸۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۶۰
۱۶۹۵ ۵۳۲ تبریز علوم پزشکی  تبریز ۹۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰
۲۰۳۵ ۶۴۱ اصفهان  علوم پزشکی یزد ۵۰ ۷۰ ۵۰ ۸۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۸۰
۲۱۸۵ ۶۸۰ تهران علوم پزشکی همدان ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۵۰
۱۶۷۷ ۵۲۶ تهران علوم پزشکی دانشگاه شاهد ۵۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۸۰
۱۹۰۴ ۵۹۹ تهران علوم پزشکی بابل ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰
۲۰۰۹ ۶۳۱ تهران علوم پزشکی گیلان ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۳۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۸۰
۲۱۹۰ ۶۸۱ تهران علوم پزشکی مازندران ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰
۱۶۵۷ ۵۲۰ تهران علوم پزشکی البرز ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰
۲۵۹۲ ۷۹۵ شیراز علوم پزشکی کرمان ۶۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۵۰
۱۸۵۰ ۵۸۰ تهران  علوم پزشکی قزوین ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۹۰ ۷۰ ۶۰ ۷۰
۳۰۳۴ ۹۲۸ اصفهان علوم پزشکی اراک ۸۰ ۸۰ ۵۰ ۳۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰
۳۱۲۵ ۹۵۵ اصفهان علوم پزشکی بیرجند ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۱۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰
۲۳۷۳ ۷۳۸ اصفهان علوم پزشکی کاشان ۵۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰
۳۲۶۶ ۹۹۶ اصفهان علوم پزشکی بوشهر ۶۰ ۷۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۲۸۹۰ ۸۸۹ تهران علوم پزشکی زنجان ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۹۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰ ۷۰
۲۰۵۰ ۶۴۵ تبریز

علوم پزشکی ارومیه

۵۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰ ۸۰
۲۶۹۲ ۸۲۴ اصفهان

علوم پزشکی شهرکرد

۷۰ ۸۰ ۹۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰
۲۱۲۸ ۶۶۵ مشهد

علوم پزشکی بجنورد

۹۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰ ۳۰ ۷۰ ۵۰ ۷۰
۴۰۶۴ ۱۲۱۱ تبریز

علوم پزشکی اهواز

۸۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۶۰
۳۴۵۶ ۱۰۴۸ اصفهان

علوم پزشکی یاسوج

۵۰ ۷۰ ۵۰ ۷۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۸۰ ۵۰
۲۷۶۴ ۸۴۹ تهران

علوم پزشکی قم

۷۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰
۳۰۸۲ ۹۴۱ تبریز علوم پزشکی اردبیل ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰
۲۷۲۲ ۸۳۴ تبریز

علوم پزشکی کرمانشاه

۷۰ ۸ ۵۰ ۳۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۲۷۴۰ ۸۴۱ تبریز

علوم پزشکی سمنان

۷۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۳۲۲۶ ۹۸۶ شاهین شهر

علوم پزشکی رفسنجان

۸۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۵۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۳۲۸۳ ۱۰۰۰ تبریز

علوم پزشکی سنندج

۷۰ ۷۰ ۵۰ ۹۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰
۴۴۷۳ ۱۳۳۱ شیراز

علوم پزشکی بندرعباس

۸۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰ ۵۰
۳۳۶۷ ۱۰۲۱ شیراز علوم پزشکی خرم آباد ۴۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری ۹۸ روزانه در منطقه دو

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۸  »   در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه دو به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه ۲ در این بخش اضافه شده است.

 

رتبه کشوری رتبه درسهمیه محل سکونت (شهر) دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
۳۷۰ ۱۶۷ رشت علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه اول ۸۰ ۹۰ ۸۰ ۹۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰
۹۵۵ ۴۲۲ کرج علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه دوم ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۹۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰
۷۸۸ ۳۵۱ کرج علوم پزشکی تهران ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۱۰ ۹۰ ۷۰ ۶۰ ۷۰
۱۱۶۷ ۵۰۶ فارسان علوم پزشکی اصفهان ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۴۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
۲۰۳۱ ۸۷۰ جهرم علوم پزشکی شیراز ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰ ۶۰
۱۹۱۰۴ ۷۷۷۵ زاهدان علوم پزشکی مشهد ۵۰ ۴۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ ۵۰ ۵۰ ۴۰ ۴۰
۱۸۲۸ ۷۸۱ اردبیل علوم پزشکی تبریز ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰
۲۱۹۰ ۹۳۶ یزد دندانپزشکی یزد ۶۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰
۲۵۳۴ ۱۰۸۰ شهرکرد علوم پزشکی همدان ۷۰ ۵۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰
۱۳۶۷ ۵۸۸ کرج دانشگاه شاهد تهران ۹۰ ۶۰ ۸۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۷۰
۱۹۲۹ ۸۳۱ بابل علوم پزشکی بابل ۷۰ ۹۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰
۲۴۲۳ ۱۰۳۱ چالوس علوم پزشکی گیلان ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰
۲۴۳۷ ۱۰۳۶ رشت علوم پزشکی ساری ۶۰ ۶۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۵۰ ۶۰
۱۴۹۸ ۶۳۹ کرج

علوم پزشکی البرز

۶۰ ۶۰ ۷۰ ۸۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۸۰
۲۶۰۱ ۱۱۰۵ رفسنجان علوم پزشکی کرمان ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۳۲۷۱ ۱۳۸۳ فلاورجان علوم پزشکی اراک ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰
۳۷۱۲ ۱۵۵۶ قوچان علوم پزشکی بیرجند ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰
۲۲۶۴ ۹۶۱ کاشان علوم پزشکی کاشان ۶۰ ۵۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
۴۰۶۴ ۱۷۱۵ رشت

علوم پزشکی بوشهر

۶۰ ۷۰ ۶۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰ ۶۰
۲۶۷۹ ۱۱۳۳ زنجان علوم پزشکی زنجان ۷۰ ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰
۲۵۲۴ ۱۰۷۲ مراغه علوم پزشکی ارومیه ۸۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۵۰
۱۸۷۲ ۸۰۲ خمینی شهر

علوم پزشکی شهرکرد

۸۰ ۸۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰ ۷۰
۳۲۳۹ ۱۳۶۵ کاشمر علوم پزشکی بجنورد ۸۰ ۵۰ ۸۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰
۳۸۶۸ ۱۶۲۲ اهواز علوم پزشکی اهواز ۷۰ ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰ ۶۰
۴۸۵۷ ۲۰۶۴ داراب علوم پزشکی یاسوج
۲۹۹۳ ۱۲۵۸ قم علوم پزشکی قم ۸۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۳۰ ۶۰
۲۶۰۱ ۱۱۰۵ اردبیل علوم پزشکی اردبیل ۹۰ ۸۰ ۶۰ ۷۰ ۱۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰ ۶۰
۳۳۴۳ ۹۹۸ سمنان

علوم پزشکی سمنان

۷۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۱۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰
۳۲۸۳ ۱۳۸۸ لاهیجان علوم پزشکی گرگان ۴۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰۰ ۱۰ ۵۰ ۷۰ ۳۰ ۶۰
۳۱۷۲ ۱۳۳۲ یزد علوم پزشکی رفسنجان ۷۰ ۸۰ ۸۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۴۲۵۴ ۱۸۰۵ آمل علوم پزشکی زاهدان ۹۰ ۷۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰ ۵۰ ۷۰ ۴۰ ۴۰
۴۱۸۵ ۱۷۷۳ همدان

علوم پزشکی سنندج

۷۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۳۰ ۵۰
۳۹۹۳ ۱۶۸۱ رشت علوم پزشکی بندرعباس ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۷۰ ۱۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰
۴۶۰۴ ۱۹۴۹ تهران علوم پزشکی لرستان ۴۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۶۰
۵۳۷۳ ۲۲۷۳ اهواز

علوم پزشکی ایلام

۷۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۱۰ ۸۰ ۵۰ ۷۰ ۶۰

آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری ۹۸ روزانه در منطقه سه

آخرین رتبه قبولی دندانپزشکی سراسری ۹۸  »  در لیست زیر آخرین رتبه و حداقل درصد قبولی دندانپزشکی دانشگاه سراسری روزانه منطقه یک به طور کامل توضیح داده شده است . این اطلاعات بر اساس کارنامه های موجود داوطلبان منطقه ۳ در این بخش اضافه شده است.

 

رتبه کشوری رتبه در سهمیه محل سکونت (شهر) دانشگاه ادبیات عربی معارف زبان زمین ریاضی زیست فیزیک شیمی
۵۱۲ ۵۲ شهرک مهاجران

علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه اول

۹۰ ۸۰ ۹۰ ۷۰ ۱۰ ۹۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
۲۶۱۸ ۳۳۴ کرج علوم پزشکی شهید بهشتی نیمه دوم ۵۰ ۵۰ ۶۰ ۴۰ ۱۰ ۹۰ ۵۰ ۷۰ ۷۰
۳۳۱۸ ۴۴۸ تاکستان علوم پزشکی تهران ۵۰ ۷۰ ۷۰ ۲۰ ۱۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
۴۹۶۷ ۷۱۲ لردگان علوم پزشکی اصفهان ۹۰ ۸۰ ۸۰ ۸۰ ۱۰ ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۵۰
۴۰۸۸ ۵۸۰ لنده دوگنبدان علوم پزشکی شیراز ۹۰ ۶۰ ۸۰ ۲۰ ۱۰ ۴۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۱۵۹۸ ۲۰۳ سرایان علوم پزشکی شیراز ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۸۰ ۷۰
۲۴۵۲ ۳۰۵ نقده علوم پزشکی تبریز ۶۰ ۸۰ ۹۰ ۶۰ ۱۰ ۶۰ ۶۰ ۷۰ ۷۰
۴۹۰۹ ۶۹۸ کبود درآهنگ علوم پزشکی همدان ۷۰ ۷۰ ۸۰ ۳۰ ۱۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰ ۶۰
۴۶۵۴ ۶۵۶ زیرآب سوادکوه علوم پزشکی بابل ۸۰ ۹۰ ۴۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۴۰
۳۰۱۰ ۶۱۸۳ رضوان شهر علوم پزشکی رشت
۵۵۲۴ ۸۰۲ گنبد علوم پزشکی ساری ۵۰ ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۴۰۵۴ ۵۷۶ تهران علوم پزشکی البرز ۶۰ ۶۰ ۵۰ ۵۰ ۱۰ ۷۰ ۷۰ ۵۰ ۶۰
۶۰۹۷ ۹۰۹ اسلام شهر علوم پزشکی اراک ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۲۰ ۶۰
۳۸۸۹ ۵۵۴ مشهد علوم پزشکی بیرجند ۶۰ ۵۰ ۶۰ ۶۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۶۰ ۴۰
۳۸۲۷ ۵۴۷ میبد

علوم پزشکی کاشان

۷۰ ۵۰ ۵۰ ۴۰ ۱۰ ۷۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
۳۳۰۲ ۴۴۴ کوار علوم پزشکی بوشهر ۸۰ ۵۰ ۷۰ ۳۰ ۱۰ ۵۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
۵۹۵۰ ۸۸۳ تاکستان علوم پزشکی زنجان ۴۰ ۶۰ ۶۰ ۲۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۵۰ ۶۰
۲۱۹۴ ۲۷۰ شستر علوم پزشکی ارومیه ۶۰ ۷۰ ۷۰ ۶۰ ۱۰ ۶۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰
۳۵۵۰ ۴۸۵ درگز علوم پزشکی بجنورد ۷۰ ۳۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۱۸۴۱ ۲۲۳ یاسوج علوم پزشکی یاسوج ۶۰ ۴۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰ ۸۰ ۷۰ ۷۰ ۷۰
۵۴۱۱ ۷۸۵ تهران علوم پزشکی قم ۵۰ ۶۰ ۴۰ ۴۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۶۰
۲۰۳۹ ۲۴۷ مشکین شهر

علوم پزشکی اردبیل

۷۰ ۵۰ ۴۰ ۷۰ ۱۰ ۸۰ ۸۰ ۷۰ ۵۰
۵۲۸۴ ۷۶۱ سرپل ذهاب علوم پزشکی کرمانشاه ۷۰ ۶۰ ۶۰ ۴۰ ۱۰ ۷۰ ۵۰ ۴۰ ۷۰
۵۲۷۵ ۷۵۷ خدابنده علوم پزشکی سمنان ۵۰ ۶۰ ۷۰ ۵۰ ۱۰ ۸۰ ۶۰ ۶۰ ۴۰
۶۱۷۹ ۹۲۲ گرگان

علوم پزشکی گرگان

۷۰ ۹۰ ۶۰ ۳۰ ۱۰ ۴۰ ۷۰ ۳۰ ۶۰
۵۶۸۲ ۸۳۸ بافت علوم پزشکی رفسنجان ۵۰ ۷۰ ۸۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۶۰ ۵۰
۳۴۶۵ ۴۶۸ سیب سواران ومهرستان علوم پزشکی زاهدان نیمه اول ۷۰ ۸۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۶۰ ۷۰ ۴۰ ۷۰
۵۰۲۶ ۷۲۰ اسلام آباد غرب علوم پزشکی سنندج ۷۰ ۷۰ ۷۰ ۴۰ ۱۰ ۲۰ ۸۰ ۵۰ ۵۰
۶۶۴۵ ۱۰۲۱ بندرامام خمینی

علوم پزشکی خرم آباد

۶۰ ۸۰ ۷۰ ۲۰ ۱۰ ۷۰ ۵۰ ۴۰ ۶۰
۳۳۳۸ ۴۵۳ پارس آباد مغان علوم پزشکی ایلام ۶۰ ۵۰ ۸۰ ۷۰ ۱۰ ۲۰ ۸۰